Systém duálneho vzdelávania

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou. uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len osvedčenie). Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

Osvedčenie oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom, s ktorými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania.

Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod., pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.

Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v ktorých žiak získa iba maturitné vysvedčenie.

Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

Prečo systém duálneho vzdelávania:

 1. Získate vyššiu odbornú pripravenosť zamestnancov, reálne kopírujúcu Vaše požiadavky
 2. Ušetríte náklady na nábor zamestnancov (pracovné agentúry)
 3. Ušetríte náklady na rekvalifikáciu zamestnancov
 4. Získate možnosť vyberať si v prípade potreby nových zamestnancov
 5. Zvýšite lojalitu Vašich zamestnancov
 6. Znížite mieru fluktuácie
 7. Zlepšíte pracovné návyky zamestnancov
 8. Zlepšíte imidž Vašej firmy
 9. Zlepšíte firemnú kultúru
 10. Posilníte spoločenský status Vašej firmy
 11. Zlepšíte pozitívne vnímanie Vašej firmy v regióne
 12. Zvýšite stabilitu Vašej firmy
 13. Zvýšite záujem nových odberateľov
 14. Zvýšite zisky Vašej firmy

 

Ponuka zamestnávateľov pre vstup do systému duálneho vzdelávania od 01.09.2015

Vážení rodičia, milí žiaci, v rámci transformácie odborného školstva sa od 1.9.2015 podľa zákona č. 61/2015 Z. z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza systém duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie.

V rámci Národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania sme pre Vás spracovali zoznam prvých zamestnávateľov, ktorí budú od 1. septembra 2015 poskytovať praktické vyučovania v systéme duálneho vzdelávania vo svojich prevádzkach alebo pracoviskách. V prípad, že máte záujem aby sa Vaše dieťa absolvovalo praktické vyučovanie (prax) u konkrétneho zamestnávateľa s využitím benefitov vyplývajúcich z vyššie uvedeného zákona (ďalších individuálnych benefitov nad rámec vyššie uvedeného zákona) , môžete kontaktovať priamo strednú odbornú školu alebo priamo zamestnávateľa uvedeného v zozname zamestnávateľov.

 • Ponuka (aktualizované 14.5.2015)

 

Dôležité termíny pre začiatok praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania od 1.9.2016 alebo od 1.9. nasledujúcich rokov

 

Kontakty

 

Tlačivá pre systém duálneho vzdelávania

 

Podrobný manuál – sprievodca systémom duálneho vzdelávania pre strednú odbornú školu, zriaďovateľa SOŠ a zamestnávateľa

Naši partneri